Skip to main content

W naszym ostatnim artykule mówiliśmy o alternatywnej pozycji podatku minimalnego, która wynika z amortyzacji nieruchomości biznesowych lub wynajmowanych. Bezpośrednią konsekwencją tego problemu jest pozycja AMT, która wynika z późniejszej sprzedaży lub innej sprzedaży takiej nieruchomości. Zrozumienie związku między tymi dwoma elementami ma kluczowe znaczenie dla zminimalizowania AMT podatnika.

Przy sprzedaży nieruchomości podatnik oblicza zysk lub stratę na podstawie różnicy między ceną sprzedaży a jej wartością podatkową. W przypadku czegoś takiego jak akcje lub obligacje podstawą opodatkowania jest kwota, która została pierwotnie zapłacona za inwestycję – to wszystko, czego potrzeba. Ta sama koncepcja dotyczy również sprzedaży nieruchomości biznesowych lub wynajmowanych, ale z jedną ważną różnicą – amortyzacją. W przypadku nieruchomości podlegających amortyzacji podstawą opodatkowania jest kwota pierwotnie zapłacona, ale jest ona pomniejszana o dokonaną amortyzację.

Podstawa opodatkowania amortyzacji nieruchomości zmienia się każdego roku. W przykładzie z ostatniego artykułu amortyzowano maszynę o wartości 10 000 USD, odejmując 4 000 USD w pierwszym roku i 2 400 USD w drugim roku. Pod koniec drugiego roku podstawa opodatkowania tej maszyny wyniosła 3600 USD (10 000 USD minus 6400 USD całkowitej amortyzacji).

Co by się stało, gdyby maszyna została sprzedana w tym czasie? Ta sama podstawowa zasada ma zastosowanie do obliczania różnicy między ceną sprzedaży a podstawą opodatkowania. Załóżmy na przykład, że cena detaliczna wynosi 5000 USD. W takim przypadku zysk podatnika wyniósłby 1400 USD, a kwota ta byłaby włączona do dochodu podlegającego opodatkowaniu. Jest to zwykłe traktowanie podatkowe.

Pozycja AMT powstaje w momencie sprzedaży nieruchomości, ponieważ podatnik zasadniczo stosuje inną metodę amortyzacji dla celów alternatywnego minimalnego podatku niż dla zwykłego podatku. W zakresie, w jakim podatnik posiada te pozycje AMT z różnych amortyzacji w poprzednich latach, podstawa opodatkowania tej nieruchomości dla AMT różni się w podobny sposób jak w przypadku zwykłego podatku. Dlatego zysk lub strata ze sprzedaży nieruchomości jest inna. Zasadniczo różnica AMT w obliczaniu zysku lub straty stanowi odwrócenie wcześniejszych różnic amortyzacji podatkowej AMT.

Postępuj zgodnie z tym samym przykładem: jeśli podatnikowi przyznano 5 100 USD amortyzacji AMT po dwóch latach (patrz poprzedni artykuł), podstawa opodatkowania AMT wynosi 4,900 USD. Zakładając sprzedaż za 5000 USD, zysk do opodatkowania dla celów AMT wyniósłby 100 USD.

Różnica w dochodzie do opodatkowania w wysokości 1300 USD (zysk w wysokości 100 USD w porównaniu do zwykłego zysku w wysokości 1400 USD) stanowi pozycję AMT w roku sprzedaży. Jest to wygodna korekta przy obliczaniu alternatywnego minimalnego podatku podatnika. Zostałby wpisany jako liczba ujemna na formularzu 6251, co czyni alternatywny podlegający opodatkowaniu dochód minimalny o 1300 USD niższy od dochodu regularnego podlegającego opodatkowaniu.

Co 14 płatnik AMT ma ten przedmiot. Dlatego ważne jest, aby zarówno alternatywna minimalna podstawa opodatkowania, jak i regularna podstawa opodatkowania podlegających amortyzacji nieruchomości były odpowiednio obliczone. Niepoprawne obliczenia mogą prowadzić do negowania innych planów AMT, które podatnik mógł zrobić, co kosztuje prawdziwe pieniądze podatników.

[ff id=”2″]