Skip to main content

Kroki oceny wykorzystano do uzyskania popartego wniosku o określonej wartości na podstawie analizy mających zastosowanie danych ogólnych i szczegółowych. Wycena przy tworzeniu opinii na temat wartości nieruchomości przebiega zgodnie z pewnymi procesami odzwierciedlającymi trzy różne metody. Należą do nich:

– metoda kosztowa

– Metoda bezpośredniego porównania

– Metoda podejścia dochodowego

Do oceny wyceny nieruchomości można zastosować jedną lub więcej z tych metod. Metody, które należy zastosować, zależą prawie wyłącznie od rodzaju nieruchomości, która ma zostać wyceniona lub wyceniona. Może to jednak również uwzględniać wykorzystanie oceny, zakres prac i dostępność danych do analizy.

Metoda kosztowa

Podejście kosztowe do oceny i oceny określa się poprzez zrozumienie metod budowy i atrybutów właściwości w związku z kosztami. Szacunek kosztów jest szacowany poprzez dodanie kosztów nieruchomości do bieżących kosztów budowy wszystkich ulepszeń nieruchomości i odjęcie amortyzacji dla wszystkich ulepszeń nieruchomości. Koszt budowy budynku obejmowałby koszt reprodukcji lub wymiany tych samych lub podobnych materiałów lub systemów. Takie podejście działa najlepiej, gdy jest stosowane do wyceny nowych lub nowszych nieruchomości, które nie są często wymieniane na rynku. Rzeczywiste koszty są zazwyczaj uzyskiwane z oprogramowania do szacowania kosztów, instrukcji kosztów, konstruktorów i wykonawców. Uwaga: Kraj pozostaje osobną wartością, gdy stosuje się kosztorys.

Podejście bezpośredniego porównania

Metoda bezpośredniego porównania wyceny nieruchomości jest najbardziej użyteczna, gdy istnieje wiele podobnych nieruchomości, które zostały niedawno uruchomione lub są obecnie notowane na rynku. Przy użyciu tej metody ocena pochodziłaby z identyfikacji podmiotu o podobnych cechach zwanych wartościami porównawczymi (lub porównaniami). Ceny sprzedaży, które najbardziej utożsamiają się z tematem, byłyby ważniejsze pod względem wartości niż te, które są bardziej oddalone od cech przedmiotu. Przez większość czasu wartości porównawcze tworzyłyby zakres wartości, na których; Aby znaleźć dokładną wartość, należy użyć opinii. Różne elementy lub czynniki są wykorzystywane do określenia stopnia podobieństwa między danymi porównawczymi a podmiotem. Obejmowałyby one: prawa do nieruchomości, warunki finansowe, warunki własności sprzedaży, koszty posprzedażowe, lokalizację, czynniki rynkowe, cechy fizyczne, cechy ekonomiczne, użytkowanie / podział na strefy, nie sprzedaży nieruchomości (elementy, wyposażenie). Po określeniu najlepszych wartości porównawczych, do ceny sprzedaży każdej nieruchomości stosuje się liczbę lub procent dolara w celu oszacowania hipotetycznej wartości przedmiotu. Na przykład porównywalna łazienka A1 ma więcej niż temat; Dlatego odejmij 9 000 USD od porównywalnej wartości, aby hipotetycznie zaprojektować sprzedaż tak, aby odzwierciedlała tę samą cechę, co przedmiot.

Podejście dochodowe

Metoda dochodu do wyceny nieruchomości wynikałaby z analizy bieżącej wartości przyszłych korzyści wynikających z posiadania nieruchomości. Dochód i wartość odsprzedaży nieruchomości po zwróceniu można kapitalizować w bieżącej ryczałcie. Istnieją dwie metody zbliżania się do dochodu; Jeden to wielkie litery, a drugi to wielkie litery. Bezpośrednia kapitalizacja to stosunek dochodu rocznego do wartości, który jest określony albo przez stopę kapitalizacji, albo przez mnożnik dochodu. Kapitalizacja dochodu to stosunek dochodu stabilizowanego przez kilka lat do wartości na koniec pewnego okresu, który znajduje odzwierciedlenie w dochodzie. Najczęściej stosowaną metodą kapitalizacji zwrotu byłaby analiza zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

[ff id=”2″]