Skip to main content

Własność intelektualna (IP) odnosi się do innowacji w umyśle, takich jak wynalazki, prace naukowe i kreatywne, wzory i marki, nazwy i podobieństwa używane w handlu i handlu. Wszelkie prawa własności intelektualnej są chronione przez różne przepisy, które obowiązują na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Istnieją przepisy dotyczące patentów, znaków towarowych, praw autorskich, znaków usługowych, tajemnic handlowych i innych.

Co to jest patent?

Patent jest absolutnym prawem przyznanym wynalazkowi, który jest produktem lub procesem, który zasadniczo oferuje nowe podejście lub sugeruje nowe specjalistyczne rozwiązanie problemu. Aby uzyskać patent, informacje metodyczne na temat wynalazku należy podać do publicznej wiadomości we wniosku patentowym. Proces uzyskania patentu jest złożony. Osoby zainteresowane patentem powinny najpierw odwiedzić tę stronę internetową: Urząd Patentowy i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych. Po zrozumieniu tego procesu i związanych z nim przepisów możesz zarejestrować patent. Należy jednak pamiętać, że jest to złożony proces, a korzystanie z rzecznika patentowego jest najlepszym sposobem.

Co to jest prawo autorskie?

Prawo autorskie to termin prawny używany do zilustrowania praw autorów do ich dzieł literackich i artystycznych. Twórczość chroniona prawem autorskim obejmuje książki, muzykę, obrazy, rzeźby, filmy, programy komputerowe, bazy danych, reklamy, mapy, rysunki techniczne i wiele innych. Prawo autorskie nie jest złożoną aplikacją IP, a większość osób może łatwo wypełnić formularz i przesłać swoją pracę. Odwiedź biuro praw autorskich online, aby dowiedzieć się wszystkiego, czego potrzebujesz, aby ubiegać się o prawa autorskie, w tym opłat, co złożyć i tak dalej: US Copyright Office.

Co to jest marka?

Marka to znak, który odróżnia towary lub usługi jednej firmy od towarów lub usług innych firm. Znaki towarowe są chronione prawami własności intelektualnej. Ochronę znaku towarowego można uzyskać, rejestrując się, wypełniając wniosek o rejestrację za pośrednictwem Biura znaków towarowych i uiszczając niezbędne opłaty. Strona internetowa jest taka sama jak w przypadku patentów.

Co to jest znak usługowy?

Znak usługi to znak, który odróżnia usługi. Firmy używają marek usług do łączenia swoich usług i odróżniania ich od innych usług w tym samym obszarze. Znaki usługowe składają się z liter, słów, symboli i innych urządzeń, których można użyć do poinformowania konsumentów o pochodzeniu lub źródle konkretnej usługi. Rejestracja może zostać zakończona w Urzędzie Patentowym i Znaków Towarowych USA.

Co to jest tajemnica handlowa?

Ustawa o jednolitych tajemnicach handlowych („UTSA”) klasyfikuje tajemnicę handlową jako: Informacje, w tym formułę, wzór, skład, program, urządzenie, metodę, technikę lub proces, które tworzą niezależną wartość ekonomiczną. Tajemnice te są namacalne lub groźne i na ogół nie są znane ani łatwe do odkrycia przez inne osoby, które mogą otrzymać wartość pieniężną poprzez ich ujawnienie lub wykorzystanie. i leży u podstaw wysiłków, które są logiczne w warunkach zachowania tajemnicy. Istnieją dwie podstawowe sytuacje, w których uzyskanie tajemnicy handlowej jest nielegalne. Jeśli tajemnica handlowa zostanie uzyskana nielegalnie lub przez naruszenie zaufania, istnieje spór prawny. Tajemnice handlowe można uzyskać za pomocą zgodnych z prawem środków, takich jak prywatne odkrycie, inżynieria wsteczna i przypadkowe ujawnienie. Niepodjęcie przez posiadacza tajemnicy przedsiębiorstwa odpowiednich zabezpieczeń może to umożliwić. Sprzeniewierzenie tajemnic handlowych jest postrzegane jako forma nieuczciwej konkurencji. Inżynieria wsteczna jest często ograniczona, jak ma to miejsce w przypadku programów komputerowych.

Co to jest wzornictwo przemysłowe?

Prawo wzornictwa przemysłowego jest prawem własności intelektualnej, które chroni projekt wizualny przedmiotów, które nie są czysto funkcjonalne. Wzór przemysłowy polega na stworzeniu modelu, wzoru lub kompozycji wzoru lub koloru lub permutacji wzoru i koloru w formie trójwymiarowej o wartości estetycznej. Wzorem przemysłowym może być dwu- lub trójwymiarowy prototyp wykorzystywany do wytworzenia produktu, produktu przemysłowego lub jednostki.

Co to jest odzież komercyjna?

Odzież komercyjna to termin sztuki, który ogólnie odnosi się do cech ilustracji produktu lub jego opakowania lub do projektu budynku, co oznacza dla konsumentów, że produkt został stworzony.

Co to jest dozwolony użytek?

Dozwolony użytek to kopiowanie materiałów chronionych prawem autorskim, które są częściowo tworzone i zmieniają swój cel, np. B. Komentowanie, pomniejszanie lub wyśmiewanie dzieła chronionego prawem autorskim. Takie wykorzystanie może być wykonane bez zgody właściciela praw autorskich. Dozwolony użytek to obrona przed zarzutem naruszenia praw autorskich.

Komentarz i krytyka

Jeśli skomentujesz lub skrytykujesz utwór chroniony prawem autorskim, recenzję książki lub prawidłową recenzję, możesz powielić część dzieła zgodnie z zasadami dozwolonego użytku, aby służyć twoim celom.

Są to najczęstsze formy własności intelektualnej. Jeśli okaże się, że coś, co stworzyłeś, należy do jednej z kategorii wymienionych w tym artykule, powinieneś rozważyć zarejestrowanie utworu lub produktu. Upewnij się, że to, co zarejestrujesz, nie pasuje do tego, co ktoś już zarejestrował.

[ff id=”2″]